Saksbehandling

Alle henvendelser og søknader om tjenester skal sendes til:

Saksbehandlerenheten
Frydenberg 22
3370 Vikersund

Kontakttelefon i tiden 9-11:  902 87 140
Faks: 32 78 66 01

Saksbehandlerere

Torill Ruud
Lars Kristian Bekken
Anne Nørbech
Vivian Saastad

 

 

 

 

Søknadsskjemaer

Skjema for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester
(For ledsagerbevis, benytt samme skjema som over)

Ønsker du å søke om TT-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede) eller Parkeringstillatelse for forlytningshemmede, se de aktuelle menypunkter lengre ned på siden.

Søknader sendes til Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Økonomi

Korttidsopphold
Døgnpris fastsettes sentralt og faktureres månedlig . Priser finnes på kommunens hjemmeside.

Langtidsopphold
Det inngås leiekontrakt med Modum kommune og betales en månedlig leie. Husleien inkluderer strøm, kommunale avgifter og kabel-TV.

 

TV-lisens
Beboeren betaler selv TV-lisens.

 

Telefon og data
Utgifter til telefon og data dekkes av beboeren.

 

Matutgifter

Det betales månedlig en fastsatt sum, som inkluderer alle måltider.

 

Praktisk bistand

Beboeren betaler månedlig en fastsatt sum, som inkluderer renhold av leiligheten.
Særskilt betaling for tøyvask.

Betalingssatser pleie/omsrog 2016

Betalingssatser for ulike tjenester/tilbud 2016

Satsene for egenandeler i helse- og sosialsektoren skal følge de til enhver tid gjeldende maksimalsatser.

Betalingssatser for ulike tjenester/tilbud 2016 (DOC) (PDF) (ODT)

 

Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

parkeringsskilt%20for%20forflytningshemmig.jpg

Med parkeringskort for forflytningshemmede kan du parkere på følgende steder:

 • På reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt. Dersom parkeringsplassen eller parkeringshuset er privat drevet må du sjekke om du skal betale avgift.

 • På offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at du trenger å betale og ut over lengste tillatte parkeringstid. Dette gjelder ikke dersom det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.

 • På steder der det er innført boligsoneparkering.

 • I hele landet og store deler av Europa.

  Avgiftsfritaket gjelder på alle offentlige regulerte områder.

  Offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede er skiltet med hvit P på blå bunn sammen med rullestolsymbol som underskilt.

  Søknadsskjema med retningslinjer og skjema for legeattest finner du her

  Sammen med utfylt søknadsskjema og legeattest, må det legges med passfoto av søkeren (den parkeringstillatelsen gjelder).

  Behandlingstid er ca. 3 - 4 uker

  Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse til Servicetorget.

  Søknaden sendes: Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Transporttjenesten - TT-kort

taxi.jpgTransporttjenesten - TT-kort

Her benyttes felles søknadsskjema utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Det er ett skjema som søker skal fylle ut, og ett som din fastlege skal fylle ut.

Gå til denne siden (bfk.no) for å finne skjemaene for TT-kort

De må skrives ut, fylles ut manuelt og sendes til:
Modum kommune, Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Skjema kan også fås ved henvendelse til servicetorget og leveres inn der.

Annen nyttig informasjon

VEIVISEREN - oversikt over brukerorganisasjoner i Modum (DOC) (PDF) (ODT)

Informasjon om Tannhelsetjenesten i Buskerud finner du her!

Du kan finne informasjon om dine PASIENTRETTIGHETER og retten til INDIVIDUELL PLAN. 
Henvend deg gjerne til tiltaksenheten for råd og veiledning.

Satser for betaling for ulike tjenester/tilbud i 2014