Frydenberg

Tun Rehabilitering Frydenberg

Frydenberg er Modum kommunes rehabiliteringsenhet.

Besøksadresse: Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Kontakt oss:
Frydenberg, Frydenberg 22, 3370 Vikersund
​Tlf. 32 78 66 00
​Fax. 32 78 66 01

Virksomhetsleder:
​Birte Sætrang tlf. 32 78 66 00
​E-post: birte.saertrang@modum.kommune.no

Informasjon om tjenesten

Tun Rehabilitering Frydenberg er en del av Helse- og sosialetaten i Modum kommune. Frydenberg har en fin beliggenhet i Vikersund, med Tyrifjorden på den ene siden og Øståsen på den andre.

Frydenberg er kommunens rehabiliterings-enhet. Tilbudet omfatter døgntilbud, KØH-plasser, KAD-plass, forebyggende tjenester og observasjonsopphold.

Med rehabilitering menes;
Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons– og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Målet er et steg videre til trygghet og selvstendighet i hjemmet.

 

Døgntilbud

Døgntilbud

Et rehabiliteringsopphold på Frydenberg kan du få etter et sykehusopphold eller du kan innlegges fra hjemmet.

Inntakskriteriene for rehabiliteringsopphold på Frydenberg er:

 • Du må ha et rehabiliteringspotensiale

 • Du må ha et mål med oppholdet

 • Du må være motivert og i stand til å gjennomføre et rehabiliteringsopphold

 • Du må være innstilt på å daglig jobbe mot dine invividuelle mål

  Med utgangspunkt i ditt individuelle mål for oppholdet utarbeides det en tiltaksplan. Ved behov innkalles det til møter med andre hjelpeinstanser og/eller familie.

  I forbindelse med utskrivning kan tilrettelegging i hjemmet ditt være aktuelt. Etter et rehabiliteringsopphold vil fastlegen din motta en tverrfaglig sluttrapport. De som ikke mottar tjenester fra kommunen, får en telefonisk oppfølging 2 uker etter oppholdets slutt.

  Økonomi

  Døgnpris fastsettes sentralt og faktureres månedlig.

  Observasjonsopphold

  Et observasjonsopphold er et opphold der det ikke er behov for medisinsk behandling, kun observasjon og eventuelt kartlegging. Tjenestetilbudet kan benyttes direkte etter et sykehusopphold.

   

Forebyggende arbeid

Forebyggende arbeid innebærer å fjerne, hindre eller minske faktorer som kan føre til sykdom/skade eller hindre forverring av tilstand.
 
 

Friskliv og mestring: Vite mer om...

Frydenberg er en del av Friskliv og mestring, der vi samarbeider med frisklivssentralene i Modum, Sigdal og Krødsherad. Målet er å øke kunnskapen om tilbudene i kommunene, slik at vi kan forbygge mer.

I prosjektet har vi bl.a temakvelder, der vi tar opp aktuelle temaer.

Frydenberg Kafé

Vannkanten

Frydenberg Kafe: Et sosialt møtested med helsefokus

Fysisk aktivitet, sosialt samvær, et lett måltid og presentasjon av aktuelle temaer. Kafeen er åpen hver onsdag. Velkommen!

Mer info om Frydenberg kafe her

Forebyggende helsesamtale for 75-åringer

Forebyggende helsesamtale for 75-åringer

Modum kommune tilstreber å være en foregangskommune på helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Forebyggende arbeid innebærer å fjerne, hindre eller minske faktorer som kan føre til sykdom eller hindre forverring av tilstand.

Modum kommune tilbyr i denne forbindelse en helsesamtale til alle 75-åringer.

 

Vi vet at 75-åringer stort sett er aktive og har relativt god helse. Men vi vet også det kan oppstå uforutsette ting. Vi vil at våre seniorer skal kunne være i forkant av dette, og ønsker derfor å bistå med:

 

· Informasjon, veiledning og råd om tilbud og tjenester i kommunen

· Informasjon som kan ha betydning for helsen

· Inspirasjon til nye muligheter i tilværelsen

 

Samtalen tar utgangspunkt i ditt liv og de ønsker og forventninger som du har til din hverdag og fremtid. Hverdag, trivsel, sosialt nettverk, boligsituasjon, helse og funksjonsnivå er temaer for samtalen.

 

Tilbud om samtale kommer i posten!

Betaling