Prosjekt nytt sykehjem

Vedtak om utbygging av Modumheimen

modumheimen utbyggingsvedtak.JPG

Kommunestyret behandlet den 4.11.2013 K-sak 93/13 «Nytt sykehjem – gjennomgang av skisseprosjekt og valg av modell».  Følgende vedtak ble fattet:

  1. Alternativ A, byggetrinn prosjekteres
  2.  Det bygges 96 plasser i 1. byggetrinn
  3. Det sendes inn ny tilskuddssøknad om 96 plasser til Husbanken
  4. Byggeherreutviklet totalentreprise velges som entreprisemodell
  5. Prosjektering forutsettes ferdigstilt i løpet av 2014
  6. Det forutsettes at teknisk infrastruktur til neste byggetrinn gjøres i forbindelse med byggetrinn 1.

Dersom en ser at behovet for sykehjemsplasser er lavere enn forutsatt, vurderes det om noen av plassene defineres til boliger med heldøgns pleie.

Det er forutsatt at utbyggingen gjennomføres i to separate byggetrinn hvorav det første skal omfatte 96 plasser. Det ble vurdert tre alternativer hvorav alternativ A er valgt for den framtidige utbyggingen. Oppdraget er utført av Arkitektgruppen Drammen A/S med deres rådgivningsgruppe.

Modum kommune må nå kontrahere en ny rådgivergruppe for gjennomføring av prosjektet.

Det skal i løpet av 2014 detaljprosjektertes og utarbeides et tilbudsunderlag i tråd med vedtatt skisseprosjekt. Byggeperioden forutsettes startet opp i 2015 med ferdigstillelse senest i utgangen av 2017.

Komplett rapport fra skisseprosjektet kan lastes ned her


Info 14.06.2013:

88 moderne sykehjemsplasser

Modums nye sykehjem skal bygges i tilknytning til Modumheimen. Første byggetrinn vil gi kommunen 88 sykehjemsplasser. I neste byggetrinn blir det ytterligere 52 plasser.

En prosjektgruppe har lagt fram to alternativer for første byggetrinn, begge omfatter 88 plasser.

Alternativ A er et nytt bygg med åtte avdelinger med til sammen 64 pasientplasser. Dette alternativet omfatter også ombygging av bygningen fra 1977, en ombygging som gir 24 plasser.

Alternativ B er et større bygg, der alle 88 plassene er samlet.

I begge alternativene er det forutsatt at lindrende enhet skal inn i det nye bygget. Den nye fløyen skal knyttes sammen med gamle Modumheimen, der man fortsatt skal bruke kjøkken, vaskeri, kapell og kafeteria. Den eldste delen av Modumheimen skal ikke brukes til pasientrom etter utbyggingen. Det er planlagt ny adkomstvei fra Jellumveien ved Telesletta og til den nye hovedinngangen.

 

 

Dette er alternativ A for første byggetrinn av nye Modumheimen. I det nye bygget er det planlagt 64 plasser, mens en ombygging av bygningen fra 1977 skal gi plass til 24 moderne pasientrom. Tegning: Arkitektgruppen Drammen AS.Referat fra befaringer

Referat fra befaring Bråset, Sandetun

Referat fra Nome, Skien

Prosjekt Ål helsetun 

Referat fra befaring Plankemyra, Arendal

Referat fra befaring Drammen kommune

Referat fra befaring Haugvoll, Sarpsborg


Forprosjekt:

Prosjektrapporten

Vedlegg til prosjektrapporten

Illustrasjoner til prosjektrapporten


Kurs og seminarer:

http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/hundre-aar-i-egen-bolig/


Sykehjem, retningsliner m.v.: 

 
 
Kvalitetsforskriften:
 
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie: