Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Buskerud 2017

Kartverket utfører oppmåling i vårt distrikt i perioden mars-juni

Kartverket Oslo vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2017:
Drammen, Modum, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Ringerike og Sigdal.

I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for flyfotografering. Arbeidet vil foregå i mars – juni. I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket Oslo:

Siri Oestreich Waage tlf 32 11 85 09.