Kunngjøring av oppstart planarbeid

HARALDSRUDHAGAN - GNR. 86 BNR. 10 OG GNR. 90 BNR. 8 - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN SAMT FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på å legge til rette for boligbebyggelse. Området foreslås tilrettelagt for småhusbebyggelse i form av eneboliger og tomannsboliger med tilhørende anlegg som carporter, parkering, renovasjon, uteoppholdsarealer og felles lekeplass.

Se varslingsbrev med varsel av planoppstart her

Se vedlegg - skisse til plan her

Forslagstiller for planen er Nordbohus Modum AS og utførende konsulent er Nordbohus AS.

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til rita.einevoll@nordbohus.no eller per post til Nordbohus AS,

Strandveien 43, 7067 Trondheim

innen 8. september 2017.