Kart og oppmåling

Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.
Tlf. sentralbord: 32 78 93 00.
Besøksadresse: Rådhuset 2. etasje.

Fagansvarlig kart og oppmåling er Rune Klevstad

Hva gjør avdelingene?

Kart- og oppmålingsavdelingen står til tjeneste for alle som trenger vår kompetanse innen kart og oppmåling. Det være seg situasjonskart, eiendomsinformasjon, digitale kartdata, kart- og delingsforretninger, kontroll/tillatelse seksjoneringer, adressering, opplysninger om kommunens fastmerkenett eller informasjon om lover og vedtekter.
 
Vi ønsker å være tilgjengelig for publikum og  være serviceorientert. Ta derfor kontakt pr. telefon eller kom gjerne innom vårt kontor i 2. etasje i Rådhuset dersom du har spørsmål innen vårt fagområde.
Da vi til tider kan ha mange jobber ute, kan det være en fordel å ringe for å avtale et møtetidspunkt.

Rekvisisjonsskjema for oppmålingsforretning/fradeling av eiendom:

Ved oppmåling av grunneiendom/festegrunn, grensejustering, grensepåvisning, registrering av uregistrert jordsameie, samt søknad om fradeling av eiendom, skal rekvisisjonsskjemaet fylles ut og sendes til kommunen.

NB! Det er viktig at alle hjemmelshavere skriver under på rekvisisjonen. Eventuelt må det fremlegges fullmakt.
Ved  dødsbo, må skifteattest legges ved.

Angående fradeling av eiendom og grensejustering finnes det mere informasjon på
siden "Fradeling" eller du kan lese infohefte vi har laget.

 

Gårdskart

Gårdskart er kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Modum kommune fikk gårdskart i første halvdel av 2010. Hver grunneier fikk tilsendt flyfoto over sin eiendom, med oversikt over de ulike arealene. Det er jordbruksarealet som er prioritert ettersom det skal danne grunnlaget for blant annet søknad om produksjonstilskudd i jordbruket.

 
Kommunen foretar og leverer ajourhold av arealressursgrenser til Skog og Landskap. Dersom gårdbruker har endringer i arealressursgrenser eller finner feil på kartet kan disse meldes inn til kommunen. Eventuelle spørsmål kan rettes til landbruksavdeling ved Ellen Kristine Hæhre.
 
Kart og informasjon finnes på hjemmesiden til Skog og Landskap.

Situasjonskart på internett

Link til kart: http://kart3.nois.no/modum

Kartløsningen inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, plandata, ledningskart, flybilder, Arealis miljøtema samt en del spsialinformasjon. Det er i tillegg knyttet en mengde dokumentasjon til diverse objekter i kartet.

Ved hjelp av søkemuligheter som adresse, eiendom, stedsnavn, skoler, barnehager og kommunale virksomheter kan kartutsnitt hentes fram.

Første gang kan kartløsningen åpnes, kan man få spørsmål om å laste ned Adobe SVG viewer. Dette er et gratis program som gir bedre grafikk og målestokkriktig utskrift. Vi anbefaler sterkt at dette programmet lastes ned. Kartprogrammet gir en automatisk nedlasting av vieweren.

Viktig informasjon

Situasjonskart

For utskrift av situasjonskart skal følgende valg under tegnforklarignen velges:

 • Rutenett
   
 • Reguleringsplan
   
 • Vann og avløp

Feil/mangler

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgreser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i den fobindelse med prosjekter/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Oppmålingsforretning

oppmåling.jpgEn oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring. Oppmålingsforretning er en tjenesteproduksjon og inneholder ikke utøvelse av myndighet.  Partene selv har i utgangspunktet ansvaret for å avklare og dokumentere rettsforhold.

Oppmålingsforretning skal holdes før følgende kan føres i matrikkelen:

 • ny grunneiendom/festegrunn/jordsameie
 • umatrikulert grunneiendom/festegrunn/uregistrert jordsameie
 • klarlegging av eksisterende grense (grensepåvisning)
 • grensejustering
 • arealoverføring
 • eierseksjoner som omfatter uteareal

 

Grensejustering

Mindre arealer mellom to eiendommer kan justeres uten at det blir innhenta erklæring om pantefrafall. Panterett følger de nye grensene som blir fastlagt. Som hovedregel kan de involverte eiendommer ved grensejustering økes eller reduseres med inntil 5%, men maksimalt 500 m2. Grensejusteringer blir ikke tinglyst, bare ført i matrikkelen. Selve overdragelsen av arealene skjer ved partenes undertegning av samtykket til grensejusteringen i protokollen.

Uteareal til eierseksjon

Ved opprettelse av eierseksjon med uteareal skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet. Det samme gjelder når uteareal for eierseksjon endres. Oppmålingsforretningen må være holdt før kommunen
kan gi tillatelse til seksjonering. Krav om oppmålingsforretning kan ikke omgås ved å tinglyse bruksrett
til ubebygde deler på annen måte.

Adressekartbok

Kartbok for Modum 2002

Adressekartbok for Modum 2002