Høring av navnesaker

Navnekomiteen i Modum kommune har i møte den 15.5.2017 behandlet bl. a. følgende saker som legges ut på høring:

Se navnekomiteens saksprotokoll her

Sak 3/17 – Navnsetting av ny reguleringsplan på Haraldsrudmoen - Vikersund

Det er planlagt oppstart av ny reguleringsplan på 86/10 som ligger mellom Badeveien, Skinstadveien og Haraldsrudveien. I første omgang skal det tildeles navn på selve planen som skal reguleres til boligformål. 86/10 ble fradelt 86/3 i 1968 og har bruksnavnet Bademoen og 86/3 ble etablert i 1858 og har bruksnavnet Haraldsrudmoen. Atkomsten til feltet vil være fra Haraldsrudveien.

Arealet omfatter det som fra gammelt av er benevnt som Haraldsrudhagan og NK mener på bakgrunn av dette at reguleringsplanen bør få navnet Haraldsrudhagan.

Sak 6/17 – Navnsetting av ny barnehage på Skredsvikmoen – Geithus

Det skal bygges ny barnehage på Skredsvikmoen – Geithus. Barnehagen ligger på Skredsvikmoen på 43/290 som har bruksnavn Skredsvik og inntil veien Skredsvikmoen. Barnehagen inngår i ny reguleringsplan for området som også omfatter areal som er avsatt til boligformål.

NK foreslår etter dette Skredsvikmoen Barnehage som navn på ny barnehage.

Sak 7/17 – Navnsetting av nye veier på Skredsvikmoen – Geithus

I forbindelse med bygging av ny barnehage på Skredsvikmoen har det vært behov for å omregulere deler av området. I planforslaget er det også regulert 2 små felt totalt 15 tomter  og med nye atkomstveier. I reguleringsplanen inngår Barkveien og det er regulert en fortsettelse av denne til den «treffer» Skredsvikmoen.

NK mener at det mest fornuftige her er å forlenge Barkveien og la den gå fra Gravfossveien til Skredsvikmoen.

NK har også vurdert navn på de 2 atkomstveiene som går til de nye feltene A og B.

Ny vei til felt A vil gå fra Skredsvikmoen og til Barkveien og det er forslag om å gi veien navnet Skredsvik allé. Bakgrunnen for etterleddet –allé er at dette var den gamle atkomstveien til Skredsvik gård som gikk gjennom en allé.

NK foreslår også å gi navnet Skredsvikkroken til ny vei som går til felt B ved den nye barnehagen.   

Sak 8/17 - Navnsetting av nye veier Kalakerskogen Nord – Geithus

I forbindelse med ny reguleringsplan for Kalakerskogen Nord er det behov for å tildele nye veinavn. Planen ble vedtatt den 16.6.2014. Feltet ligger nord for Kaldakerskogen og veiene har tidligere fått navn etter de ulike tresorter. I Modum kommune er de fleste tresorter tatt i bruk som veinavn.

NK mener at det mest fornuftige er å la Seljeveien fortsette videre på det nye feltet og at sideveien får navnet Fururabben .

Sak 9/17 – Navnsetting av ny vei Skinnerud Nord – Geithus

Skinnerud Nord er en ny reguleringsplan som ligger innerst i Bråtaveien.

Planen har nær tilknytning til stedsnavnet Skinnerud og NK foreslår derfor navnet Skinnerudstubben.

Sak 11/17 – Navnsetting av ny bru – Geithus

Det skal bygges ny bru ved siden av den dagens Geithus bru også benevnt som «Nybrua». Ny bru vil gå tilnærmet parallelt med dagens bru som ble åpnet i 1909 og satt i stand igjen rett etter krigen.

Planområdet omfatter eksisterende Geithus bru med tilstøtende arealer, herunder deler av Gravfossveien og Geithusveien.

NK har vurdert navnsetting og foreslår at den nye brua skal beholde navnet Geithus Bru.  Eksisterende bru omnavnes til Gamle Geithus bru for å skille bruene fra hverandre.

Sak 12/17 – Navnsetting av nye veier ved Vikersund Bad - Vikersund

Det er tidligere vedtatt en ny reguleringsplan for Vikersund Bad og det er i denne forbindelse behov for å tildele nye veier navn.

NK har vurdert veinavn og foreslår at regulert vei som går fra Haaviks vei og krysser 95/82 får navnet Gartneriveien. Bakgrunnen for dette er at det tidligere lå et gartneri her.

Videre foreslåes det at ny regulert vei som går fra Haaviks vei og som ligger mellom feltene BF1 og BKS1 får navnet Sørhellinga.

Sak 15/17 - Navnsetting av ny reguleringsplan på Skredsvikmoen – Geithus

Det foreligger en ny reguleringsplan på Skredsvikmoen som skal navnsettes. Planen omfatter ny barnehage samt at den også vil legge til rette for utvikling av ny boligbebyggelse vest for veien Skredsvikmoen. Det foreligger en reguleringsplan sør for denne planen som tidligere har fått navnet Skredsvikmoen sør.

NK har vurdert saken og foreslår at ny reguleringsplan etter dette bør få navnet Skredsvikmoen Nord.

Før det blir gjort vedtak har de parter saken har betydning for rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om skrivemåten av gårdsnavn/bruksnavn, og lokale organisasjoner om navn som de har særlig tilknytning til.

Navneforslaget er også sendt til Stedsnavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene for vurdering av skrivemåte. Etter dette vil saken bli lagt frem for formannskapet for endelig vedtak.

Eventuelle merknader til navnesakene sendes til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund eller til post@modum.kommune.no, innen 11. aug. 2017.