VIKERSUND MED ENDRET POLL revidert

Her ser du planlagt fremdrift Vikersund sentrum nord

 

Vikersund sentrum nord

Til bildet: Her er illustrasjon at pollen som skal stå ferdig sommeren 2018. Men obs, byggene på tegningene blir ikke slik. De er kun med som en illustrasjon.

Fremdrift:
Kommunen har siden mai jobbet med detaljprosjektering av torg, poll, veier og infrastruktur sammen med arkitektkontoret tegn_3 og konsulentgruppe fra ÅF Reinertsen. Anbud på opparbeidelse er nå lagt ut i Doffin med tilbudsfrist 30. januar 2017.

Bussgarasjene  i Vikersund ble revet i høst. Oppstart for gravearbeider er planlagt i april 2017. Grunnarbeidene for første fase av Trinn 1 skal være ferdigstilt innen 1. september 2018. Her er tegninger  pr 20. desember 2016: Tegningene kan bli justert underveis.Plan torg og poll 031016 (2).pdf

Utbygging utomhus Fase 1
Oversikstegning  
Tegning Torg og poll

Dette skal gjøres i første fase:
Trinn 1 starter ved Spar-butikken, gjelder hele Nettbusstomta og går opp til og med første bolighuset i Ringeriksveien. Modum kommune har tatt på seg å bygge ut offentlig infrastruktur og uteområder.

Strandveien skal svinge inn omtrent midt på Nettbusstomta. Grandgata utvides og får økt trafikk. Det skal bygges kollektivknutepunkt i Vikersundgata med to busslommer i hver retning mellom Wahl-bygget og stasjonsbygningen. Bussene skal benytte Grandgata og Strandveien.

Torg og poll skal bygges omtrent der den nordlige garasjen til Nettbuss har stått og frem til fjorden, utenfor stasjonsbygningen. Torget skal være et møtested i sentrum med aktivitetsområde og gode oppholdsarealer for alle aldre. I pollen blir det brygge, benker og strand innerst.

Byggene ved det nye torget er regulert for næringsformål på grunnplanet og leiligheter oppover. Videre nordover er det regulert tre rekker for boligbygg.

Nord for torget skal det fylles ut et område i fjorden og lages gangvei mellom husene og turvei langs fjorden. Grøntområdene langs Tyrifjorden skal utformes slik at de gir god kontakt til fjorden. De fremste husene blir stående på fylling. I første fase fylles området ut, ny gangvei og turvei opparbeides og områdes sås til med gress i åpvente av husbygging.

Kommunen skal forestå alle utomhusarbeider i Trinn 1. Dette gjelder utforming av torg med poll og lekeplass, nytt kollektivknutepunkt, utfylling til byggeområde og tursti, omlegging av Strandveien, utvidelse av Grandgata og annen offentlig infrastruktur. Undergang under jernbanen for fotgjengere prosjekteres nå, men opparbeides ikke før leilighet nr. 100 bygges.

Vikersund utvikling
Vikersund utvikling as er felles utbyggingsselskap der Modum kommune og ROM eiendom as eier like andeler. Selskapet har som oppgave å bygge ut området med bygg for bolig og næring. Selskapet opplyser at de vil legge ut leiligheter for salg vinteren 2017.

Fremdriftsplan:

Aktivitet

Tidspunkt

Oppstart detaljplanlegging

1.5.2016

Førsteutkast fra arkitektgruppen

20.6.2016

Leveranse overordnet varmeplan med kalkyler

15.8.2016

Godkjenning av planer

November 2016

Utlysning av anbud på opparbeidelse

Desember 2016

Oppstart anleggsarbeider

April 2017

Riving av bygg på Nettbusstomta

Utført høsten 2016

Planlagt ferdigstillelse uteområder

august 2018

Igangsettelse bygg

Ikke fastsatt

Vikesund nord med tegnet område.png