Førstelinjerettshjelp

Modum kommune deltok fra 2011 i Justisdepartementets pilotprosjekt førstelinjerettshjelp.
I førstelinjerettshjelpen kan alle innbyggere i Modum få inntil 30 minutters gratis juridisk bistand, uavhengig av inntekt og formue. Bistanden kan gis på alle saksområder, men straffesaker skal i hovedsak falle utenfor. Tilbudet skal heller ikke omfatte saker som knytter seg til selvstendig næringsdrivendes egen næringsvirksomhet. Det innledende prosjektet er avsluttet, men Modum kommune har vedtatt å videreføre tjenesten.
 
Førstelinjerettshjelpen er et lavterskeltilbud og skal bidra til å løse problemer på et tidlig stadium og ev. henvise videre til det øvrige konfliktløsningstilbudet der det er hensiktsmessig. Tjenesten utføres vekselvis av to advokatfirma i vår region.
 
Førstelinjerettshjelpen har fast kontordag i Servicetorget hver tredje torsdag. Hver avtale består av 30 minutters samtale. Første avtale kl. 12, siste kl. 15. For å få avtale hos advokat kan du henvende seg til servicetorget på tlf. 32 78 93 00 eller e-post: servicetorg@modum.kommune.no
 
For å få benyttet tiden med advokat på en god måte, oppfordres alle som bestiller time å møte godt forberedt. Blir man forhindret fra å møte, er det viktig å gi beskjed, da det kan forekomme at vi har noen på venteliste.
 
Modum kommune er glad for å kunne tilby denne tjenesten og håper innbyggerne benytter seg av den! 
 
For mer informasjon vises det til vedlagte serviceerklæring (DOC) (PDF) (ODT) som deles ut til alle som bestiller time.